zarzad@zpp.bydgoszcz.pl
(52) 325 33 15

Statut i cele

STATUT
ZWIĄZKU PRAWNIKÓW POLSKICH
z siedzibą w Bydgoszczy

Pobierz pełny tekst Statutu (PDF)

Celem Związku jest:

 1. ochrona praw, godności i interesów jednostki,
 2. kontynuowanie i upowszechnianie humanistycznych tradycji prawnictwa polskiego,
 3. wyrażanie poglądów i stanowiska w kwestiach stanowienia prawa i praworządności,
 4. doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Związku, oraz
  innych osób stosujących prawo,
 5. rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa,
 6. upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad porządku
  i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz
  swobód obywatelskich, przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 7. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
  społeczeństwami,
 8. działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie i doradczo organizacje
  pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność odpowiadającą celom statutowym
  Związku,
 9. organizowanie i prowadzenie działań w zakresie udzielania pomocy prawnej osobom
  ubogim i nieporadnym.